بلاگ

فعالیت ها و خدمات تخصصی شرکت فیدار پرواز پارت در زمینه تجهیزات فرودگاهی و هواپیمایی

آموزش،تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص در کلیه زمینه های مربوط به تجهیزات   هندلینگ زمینی هواپیما در فرودگاههای کشور. تامین و تدارک وسایط و تجهیزات مربوط به خدمات زمینی هواپیما از جمله مبدلهای برق 400  هرتز(دیزلیوالکتریکال) , انواع جک و جکها سه پایه برای تایپ­ های مختلف هواپیما , یدککش, باربر,  باربرتسمهدار,تجهیزات سوخت رسانی,تجهیزات یخ زدایی,سیم و کابل,شلنگ و دیسپنسرهای مایعات و سرویس­های جانبی. پشتیبانی،تامین،تعمیرواستقراروسائطوتجهیزاتمربوطبهخدماتزمینیهواپیماهادرفرودگاهوهنگرهایتعمیراتی. انجامهرگونهفعالیتشامل تامین قطعات یدکی و یا لرسال به خارج از کشور درموردتعمیرونگهداریکامپوننت­هایهواپیماهاوتجهیزاتهواپیمائی. هوشمندسازی(BMS)وبهروزرسانیوتعمیرونگهداریتاسیساتوتجهیزاتفرودگاهیوفعالیتدرموردکلیهسرویس­هاوخدماتموردلزومدرصنعتهواپیمائیوهواپیماهادرکلیهایستگاه­هایپروازیداخلوخارجازکشور. مبادرتبهانجامهرنوعفعالیتبازرگانی،صادراتووارداتانواعکالاهایمربوطبهصنایعهوایی،قطعاتیدکیهواپیماووسایلوتجهیزاتجانبیآنهاوانجامعملیاتگمرکیصدوروترخیصکالا. اخذنمایندگیازکمپانی­هایمعتبراروپاییوامریکاییوارائهخدماتفنیومهندسیوپشتیبانیتجهیزاتفروختهشدهبهمدت 15 سال. انجامپروژه­هایمطالعاتی،مشاوره­ایوتحقیقاتیدرکلیهزمینه­هایتخصصیاعمازامورهواپیمائی،فرودگاهی, مراکزآموزشیمربوطه.

بیشتر بخوانید icon