بلاگ

آموزش فنی و تخصصی

شرکت فیدار پرواز پارت با همکاری متقابل با سرمایه گزاران بین اللملی در عرصه صنایع هوایی آمادگی دارد تا به پشتوانه تجارت و دانش شرکت­های هواپیمایی ایران و مدیران کشور دراین زمینه, اقدام به تاسیس و افتتاح مراکز آموزشی تخصصی در زمینه هندلینگ زمینی هواپیما و نیز مجموعه آموزش کادر  پروازی شامل خلبانان و مهمانداران هواپیما با بهره­مندی از تجهیزات سیمولاتور و…

بیشتر بخوانید icon

فن آوری و نو آوری

شرکت فیدار پرواز پارت خوشبختانه با اتکاء به نیروهای متخصص فنی و اداری توانسته اقدام به ایجاد ارتباط و تبادل تجاری با تولیدکنندگان بین المللی در عرصه تجهیزات و قطعات فرودگاهی و هواپیمایی نموده و با بهره ­مندی از امکانات آنها, تامین کننده ملزومات و نیازهای فرودگاهی و هواپیمایی کشور باشد.

بیشتر بخوانید icon

چهاردهمین نمایشگاه IPAS

شرکت فیدار پرواز پارت شما را به بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی، امنیتی (IPAS 2015 ) دعوت می­نماید. از غرفه این شرکت و تجهیزات و دستگاه­ های بازرسی بدنی و چمدان­ها و فلز یاب­ های دستی و دروازه­ ای در سالن شبستان غرفه B8 بازدید به عمل آورید. زمان: 13 تا 16 مهر ماه…

بیشتر بخوانید icon

فعالیت ها و خدمات تخصصی شرکت فیدار پرواز پارت در زمینه تجهیزات فرودگاهی و هواپیمایی

آموزش،تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص در کلیه زمینه های مربوط به تجهیزات   هندلینگ زمینی هواپیما در فرودگاههای کشور. تامین و تدارک وسایط و تجهیزات مربوط به خدمات زمینی هواپیما از جمله مبدلهای برق 400  هرتز(دیزلیوالکتریکال) , انواع جک و جکها سه پایه برای تایپ­ های مختلف هواپیما , یدککش, باربر,  باربرتسمهدار,تجهیزات سوخت رسانی,تجهیزات یخ زدایی,سیم و کابل,شلنگ و دیسپنسرهای مایعات و سرویس­های جانبی. پشتیبانی،تامین،تعمیرواستقراروسائطوتجهیزاتمربوطبهخدماتزمینیهواپیماهادرفرودگاهوهنگرهایتعمیراتی. انجامهرگونهفعالیتشامل تامین قطعات یدکی و یا لرسال به خارج از کشور درموردتعمیرونگهداریکامپوننت­هایهواپیماهاوتجهیزاتهواپیمائی. هوشمندسازی(BMS)وبهروزرسانیوتعمیرونگهداریتاسیساتوتجهیزاتفرودگاهیوفعالیتدرموردکلیهسرویس­هاوخدماتموردلزومدرصنعتهواپیمائیوهواپیماهادرکلیهایستگاه­هایپروازیداخلوخارجازکشور. مبادرتبهانجامهرنوعفعالیتبازرگانی،صادراتووارداتانواعکالاهایمربوطبهصنایعهوایی،قطعاتیدکیهواپیماووسایلوتجهیزاتجانبیآنهاوانجامعملیاتگمرکیصدوروترخیصکالا. اخذنمایندگیازکمپانی­هایمعتبراروپاییوامریکاییوارائهخدماتفنیومهندسیوپشتیبانیتجهیزاتفروختهشدهبهمدت 15 سال. انجامپروژه­هایمطالعاتی،مشاوره­ایوتحقیقاتیدرکلیهزمینه­هایتخصصیاعمازامورهواپیمائی،فرودگاهی, مراکزآموزشیمربوطه.

بیشتر بخوانید icon