نمایشگاه ها

فيدار پرواز پارت، مفتخر است به عنوان تامين و تعمير و راهبري تجهيزات هواپيمايي  و فرودگاهي در نمايشگاههاي داخلي و خارجي برگزار شده طي اين چند سال حضور يابد. از جمله:

بازديد از نمايشگاهاي تجهيزات صنايع هواي و فرودگاهي  2015 دبي

بازديد از نمايشگاهاي تجهيزات صنايع هواي و فرودگاهي 2010 فرانسه

بازديد از نمايشگاهاي تجهيزات صنايع هواي و فرودگاهي  2009 هامبورگ

بازديد از نمايشگاهاي تجهيزات صنايع هواي و فرودگاهي 2008 مونيخ

بازديد از نمايشگاهاي تجهيزات صنايع هواي و فرودگاهي  كيش 1393

 شركت در نمايشگاهاي تجهيزات صنايع هواي و فرودگاهي  كيش 1388

 شركت در نمايشگاهاي تجهيزات صنايع هواي و فرودگاهي  كيش1386